bart@vomw.nl

Web Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Logo Design

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

Web Development

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

White Labeling

Your content goes here. Edit or remove this text inline.

VIEW ALL SERVICES 

Algemene voorwaarden

Verstegen Online Marketing en Webdevelopment

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Verstegen Online Marketing en Webdevelopment: de onderneming welke is gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden; 
 2. Wederpartij: de opdrachtgever waarmee Verstegen Online Marketing en Webdevelopment een Overeenkomst heeft gesloten; 
 3. Overeenkomst: elke opdracht tussen Verstegen Online Marketing en Webdevelopment en Wederpartij tot het verlenen van diensten door Verstegen Online Marketing en Webdevelopment aan Wederpartij; 
 4. Partijen: Wederpartij en Verstegen Online Marketing en Webdevelopment tezamen; 
 5. Schriftelijk: berichtgeving per e-mail, per post of per WhatsApp; 
 6. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst; 
 7. Diensten: alle online, niet zijnde fysieke, producten en diensten die Verstegen Online Marketing en Webdevelopment op haar website aanbiedt.  

Artikel 2 – Identiteit van Verstegen Online Marketing en Webdevelopment

Verstegen Online Marketing en Webdevelopment
Gruttolaan 17
5262 ZG Vught
KvK nummer: 85487007 

Artikel 3 – Algemene bepalingen 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Verstegen Online Marketing en Webdevelopment en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Verstegen Online Marketing en Webdevelopment en Wederpartij.  
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten. 
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. 
 5. Indien Verstegen Online Marketing en Webdevelopment niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verstegen Online Marketing en Webdevelopment in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 
 6. Verstegen Online Marketing en Webdevelopment kan niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden altijd het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. 
 7. Verstegen Online Marketing en Webdevelopment is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen. 
 8. De werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 BW is/zijn uitgesloten. 

 

Artikel 4 – Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Verstegen Online Marketing en Webdevelopment niet. 

 

Artikel 5 – De Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de (eventueel) daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 
 3. Verstegen Online Marketing en Webdevelopment behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Verstegen Online Marketing en Webdevelopment weigert, dan zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen. 
 4. Wederpartij is verantwoordelijk voor het tijdig aan Verstegen Online Marketing en Webdevelopment verstrekken van de gegevens waarvan Verstegen Online Marketing en Webdevelopment aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien de Wederpartij de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Verstegen Online Marketing en Webdevelopment heeft verstrekt, heeft Verstegen Online Marketing en Webdevelopment het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen. 
 5. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij zijn uitgesloten, indien Wederpartij handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf. 
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdracht. 
 7. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor (op)levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij dus geen recht op schadevergoeding.  
 8. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Verstegen Online Marketing en Webdevelopment onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 

 

Artikel 6 – Ontbinding 

 1. Indien de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Verstegen Online Marketing en Webdevelopment het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten. 
 2. Opzegging van een Overeenkomst geschiedt Schriftelijk tegen het einde van de maand, waarna de Overeenkomst per direct wordt beëindigd, tenzij anders overeengekomen. 

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid  

 1. Verstegen Online Marketing en Webdevelopment is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Verstegen Online Marketing en Webdevelopment voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verstegen Online Marketing en Webdevelopment. 
 2. Indien Verstegen Online Marketing en Webdevelopment in een concreet geval toch aansprakelijk gesteld kan worden, ongeacht hetgeen bepaald is in dit artikel, zal de totale aansprakelijkheid van Verstegen Online Marketing en Webdevelopment beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). Verstegen Online Marketing en Webdevelopment kan slechts aansprakelijk zijn voor directe schade, met uitzondering van schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verstegen Online Marketing en Webdevelopment. 
 3. Onder directe schade wordt verstaan: 
 4. redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Verstegen Online Marketing en Webdevelopment aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden; 
 5. redelijke kosten die Wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Verstegen Online Marketing en Webdevelopment op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; 
 6. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden; 
 7. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze algemene voorwaarden. 
 8. Wederpartij vrijwaart Verstegen Online Marketing en Webdevelopment voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden. 

 

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid: 

 1. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 (zes) maanden, wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen 6 (zes) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. 
 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Verstegen Online Marketing en Webdevelopment meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Verstegen Online Marketing en Webdevelopment vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering. 
 3. Verstegen Online Marketing en Webdevelopment is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.  
 4. Verstegen Online Marketing en Webdevelopment is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Verstegen Online Marketing en Webdevelopment is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien Wederpartij deze gegevens te laat heeft opgeleverd. 

 

Artikel 8 – Overmacht  

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Verstegen Online Marketing en Webdevelopment in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Verstegen Online Marketing en Webdevelopment kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Verstegen Online Marketing en Webdevelopment onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Verstegen Online Marketing en Webdevelopment kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, (stroom)storingen, computervirussen, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, stakingen, maatregelen van overheidswege en het defect gaan van rijwielen en het defect gaan van apparatuur waarmee de Diensten verricht worden. 
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Verstegen Online Marketing en Webdevelopment niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Verstegen Online Marketing en Webdevelopment niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmachtsituatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Verstegen Online Marketing en Webdevelopment is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Verstegen Online Marketing en Webdevelopment als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet. 
 3. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, of op welke andere grond dan ook, heeft Verstegen Online Marketing en Webdevelopment recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen. 

 

Artikel 9 – Garantie 

 1. Verstegen Online Marketing en Webdevelopment staat ervoor in dat de Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Verstegen Online Marketing en Webdevelopment verbindt zich ertoe om de Overeenkomst zodanig uit te voeren als dat van een redelijk handelend en bekwaam vakgenoot mag worden verwacht. 
 2. De garantietermijnen voor de Producten van Verstegen Online Marketing en Webdevelopment zijn in beginsel 3 (drie) maanden. 
 3. Wederpartij dient een beroep op garantie Schriftelijk kenbaar te maken aan Verstegen Online Marketing en Webdevelopment. 
 4. Indien Wederpartij zich Schriftelijk beroept op garantie heeft Verstegen Online Marketing en Webdevelopment vanaf dat moment 4 (vier) weken de tijd om het beroep op garantie te beoordelen en hier eventueel gehoor aan te geven. 
 5. De garantie komt te vervallen: 
 6. Wederpartij de geleverde niet zijnde fysieke producten zelf heeft geplaatst en/of bewerkt of door Derden heeft laten plaatsen en/of bewerken; 
 7. De geleverde digitale producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Verstegen Online Marketing en Webdevelopment behandeld zijn; 
 8. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

 

Artikel 10 – Honorarium/Prijzen  

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen. 
 2. Verstegen Online Marketing en Webdevelopment behoudt zich het recht voor om éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen. 
 3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Verstegen Online Marketing en Webdevelopment behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Verstegen Online Marketing en Webdevelopment in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag. 
 4. Verstegen Online Marketing en Webdevelopment heeft daarnaast het recht om de bedragen, zoals genoemd in het aanbod, te verhogen boven het maximum van 20% zoals in het vorige lid. In dat geval heeft Wederpartij een recht van directe ontbinding op het moment dat de prijswijziging ingaat. Verstegen Online Marketing en Webdevelopment zal een dergelijke prijswijziging altijd 1 (één) maand voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd aan Wederpartij mededelen. 
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verstegen Online Marketing en Webdevelopment niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag. 
 6. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten. 

Artikel 11 – Betaling en facturering  

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.  
 2. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Verstegen Online Marketing en Webdevelopment te melden. 
 3. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Verstegen Online Marketing en Webdevelopment gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim. Hierdoor is Wederpartij ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast is Verstegen Online Marketing en Webdevelopment gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 
 4. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Verstegen Online Marketing en Webdevelopment op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Verstegen Online Marketing en Webdevelopment direct opeisbaar. 
 5. De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 6. Indien de Wederpartij niet voor het verstrijken van de door Verstegen Online Marketing en Webdevelopment in de factuur aangegeven termijn de benodigde informatie en/of onderdelen op de juiste wijze aanlevert, blijft de Wederpartij verplicht om de volledige factuur te voldoen aan Verstegen Online Marketing en Webdevelopment, ondanks dat zij door toedoen van de Wederpartij mogelijk nog niet alle werkzaamheden heeft kunnen verrichten. Het niet juist of niet tijdig aanleveren van de benodigde informatie en/of onderdelen is derhalve voor rekening en risico van de Wederpartij 

Artikel 12 – Klachten 

 1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Verstegen Online Marketing en Webdevelopment Schriftelijk terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur. 
 2. De Wederpartij dient Verstegen Online Marketing en Webdevelopment in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.  
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Verstegen Online Marketing en Webdevelopment is gemeld, wordt de Dienst geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.  
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op. 

 

Artikel 13 – Overdracht 

 1. Rechten en plichten van Wederpartij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.  

 

Artikel 14 – Meerwerk  

 1. Indien Verstegen Online Marketing en Webdevelopment op verzoek van Wederpartij of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande Schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Verstegen Online Marketing en Webdevelopment. Wederpartij is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten. 
 2. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed. 
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal Verstegen Online Marketing en Webdevelopment Wederpartij altijd van tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk. 
 4. Indien op verzoek van Verstegen Online Marketing en Webdevelopment of op eigen verzoek van Wederpartij, met voorafgaande Schriftelijke instemming van Verstegen Online Marketing en Webdevelopment, werkzaamheden of andere prestaties die binnen de Overeenkomst vallen, worden verlicht dan wel verminderd, is er sprake van minderwerk dat voor verrekening in aanmerking komt. Indien een Partij van mening is dat er sprake is van minderwerk, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk Schriftelijk mededeling aan de andere Partij. Partijen treden in onderling overleg over de verrekening van het minderwerk.  

 

Artikel 15 – Intellectueel eigendom 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Verstegen Online Marketing en Webdevelopment uitgevoerde Overeenkomst gaan na het aflopen van de Overeenkomst automatisch over aan de Wederpartij, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen tussen Partijen. 
 2. De door Verstegen Online Marketing en Webdevelopment verstrekte stukken aan Wederpartij zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij. Het is Wederpartij niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging Schriftelijk door Verstegen Online Marketing en Webdevelopment is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met Verstegen Online Marketing en Webdevelopment. 
 3. Verstegen Online Marketing en Webdevelopment behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de Overeenkomst tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij aan Derden wordt verstrekt. 
 4. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om gebruiksrechten te verlenen aan Derden indien Partijen afspreken dat alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Verstegen Online Marketing en Webdevelopment uitgevoerde Overeenkomst bij Verstegen Online Marketing en Webdevelopment blijven. 
 5. Indien Wederpartij eigenhandig een ontwerp, afbeelding of technisch onderdeel aanlevert dat wordt gebruikt voor een Dienst van Verstegen Online Marketing en Webdevelopment, dan verzekert Wederpartij zich ervan dat deze aanlevering vrij is van intellectuele eigendomsrechten van derden. Wederpartij verplicht zich ertoe hiernaar onderzoek te doen en is verantwoordelijk voor schendingen van intellectuele eigendomsrechten daarvan. 
 6. Verstegen Online Marketing en Webdevelopment heeft het recht om de naam en het logo van Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie.  
 7. Wederpartij vrijwaart Verstegen Online Marketing en Webdevelopment voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele eigendomsrechten. 
 8. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van Verstegen Online Marketing en Webdevelopment op schadevergoeding. 

 

Artikel 16 – Beheer 

 1. Verstegen Online Marketing en Webdevelopment is te allen tijde gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de Diensten.
 2. Wederpartij zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Dienst(en) mag worden verwacht.
 3. Wederpartij is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten. Wederpartij zal passende en redelijke maatregelen treffen om onbevoegd gebruik te voorkomen. Het is Wederpartij niet toegestaan om gebruiks en/of toegangsrechten te delen met Derden.
 4. Wederpartij zal de door Verstegen Online Marketing en Webdevelopment gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de Dienst(en) te allen tijde opvolgen.
 5. Verstegen Online Marketing en Webdevelopment is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar Diensten te wijzigen. 
 6. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Verstegen Online Marketing en Webdevelopment een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de Wederpartij, zal zo spoedig mogelijk aan Wederpartij kenbaar worden gemaakt. Wederpartij kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de Overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.
 7. Verstegen Online Marketing en Webdevelopment behoudt zich het recht voor om technische Diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Verstegen Online Marketing en Webdevelopment beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan Wederpartij de technische Diensten blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen. Wederpartij komt in deze omstandigheden nimmer een recht op schadevergoeding of compensatie toe.
 8. Verstegen Online Marketing en Webdevelopment is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Verstegen Online Marketing en Webdevelopment te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de Diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van Wederpartij jegens Verstegen Online Marketing en Webdevelopment ontstaat.

 

Artikel 17 – Geheimhouding  

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Wederpartij in het kader van de Overeenkomst van Verstegen Online Marketing en Webdevelopment heeft verkregen, is verplicht voor Wederpartij. Informatie is vertrouwelijk indien dit door Verstegen Online Marketing en Webdevelopment is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 2. Indien Wederpartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Verstegen Online Marketing en Webdevelopment een direct opeisbare boete van 5.000,- (vijfduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Verstegen Online Marketing en Webdevelopment, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 
 3.  

Artikel 18 – Medewerkersbeding 

 1. Wederpartij zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst, evenals 1 (één) jaar na beëindiging daarvan, slechts na voorafgaande Schriftelijke toestemming van Verstegen Online Marketing en Webdevelopment, medewerkers van Verstegen Online Marketing en Webdevelopment die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen, danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. 
 2. Verstegen Online Marketing en Webdevelopment zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Wederpartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Een passende schadeloosstelling is gedefinieerd als ten minste een vergoeding van 10 (tien) maandsalarissen. 
 3.  

Artikel 19 – Meerdere opdrachtnemers  

 1. Indien Wederpartij dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden die Verstegen Online Marketing en Webdevelopment uitvoert tegelijkertijd aan meerdere partijen, waaronder Verstegen Online Marketing en Webdevelopment wenst te verstrekken, dan dient Wederpartij alle partijen hiervan op de hoogte te stellen.  
 2. Indien Wederpartij eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere partij verstrekt heeft en, om welke reden dan ook, de opdracht opnieuw wenst te laten uitvoeren door Verstegen Online Marketing en Webdevelopment, dient Wederpartij mede te delen aan welke partij de opdracht verstrekt was en waarom Wederpartij de opdracht opnieuw verstrekt. 

Artikel 20 – Toepasselijk recht 

 1. Op Overeenkomsten tussen Verstegen Online Marketing en Webdevelopment en Wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Wederpartij en Verstegen Online Marketing en Webdevelopment zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verstegen Online Marketing en Webdevelopment gevestigd is. 

 

Artikel 21 – Survival 

 1. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht. 

 

Artikel 22 – Wijziging of aanvulling 

 1. Verstegen Online Marketing en Webdevelopment is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Verstegen Online Marketing en Webdevelopment Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.  
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten. 

 

Vragen?

Stuur me gerust een bericht.